Naya Hriday Lyrics, Mp3 Download | Adrian Dewan


Naya Hriday Lyrics: Adrian Dewan 
हेर म तिमीहरुलाई नयाँ हृदय दिनेछु, नयाँ आत्मा दिनेछु
तिमीहरुबाट ढुंङ्गाको हृदय निकाली मासुको हृदय दिनेछु
ढुंङ्गाको हृदय पुरै हटाई मासुको हृदय दिनुहोस हामीलाई

(नयाँ नयाँ हृदय दिनेछु नयाँ नयाँ काम गर्नेछु) २
(नयाँ नयाँ हृदय दिनुहोस नयाँ नयाँ काम गर्नुहोस) २

आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुने विश्वासयोग्य एकमात्र परमेश्वर
तपाईलाई नजिकबाट चिन्न तपाईलाई अझै प्रेम गर्न,
ख्रीष्ट येशू भित्र जुन मन थियो, त्यही मन आज दिनुहोस हामीलाई,
तपाइको आज्ञाहरुलाई आनन्दसाथ पालन गर्न हामी चाहदछौं
पिताको सपना पुरा गर्नलाई उत्सुक हुने मन दिनुहोस हामीलाई

(नयाँ नयाँ हृदय दिनुहोस नयाँ नयाँ काम गर्नुहोस) २
तपाइको आज्ञाहरुलाई आनन्दसाथ पालन गर्न हामी चाहँदछौं...
तपाईलाई नजिकबाट चिन्न तपाईलाई अझै प्रेम गर्न,

Post a Comment

0 Comments